S dierami

Vysek kruh./zirafa/ 225mm s dierami zr.100 /5ks

Vysek kruh./zirafa/ 225mm s dierami zr.100 /5ks

Skladom do 24h: 5bal
Skladom do 72h: 0bal
4,4000 € s DPH / bal
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne bal
Maximálne bal
Vysek kruh./zirafa/ 225mm s dierami zr.120 /5ks

Vysek kruh./zirafa/ 225mm s dierami zr.120 /5ks

Skladom do 24h: 4bal
Skladom do 72h: 0bal
4,4000 € s DPH / bal
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne bal
Maximálne bal
Vysek kruh./zirafa/ 225mm s dierami zr.150 /5ks

Vysek kruh./zirafa/ 225mm s dierami zr.150 /5ks

Skladom do 24h: 4bal
Skladom do 72h: 0bal
5,1400 € s DPH / bal
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne bal
Maximálne bal
Vysek kruh./zirafa/ 225mm s dierami zr.180 /5ks

Vysek kruh./zirafa/ 225mm s dierami zr.180 /5ks

Skladom do 24h: 6bal
Skladom do 72h: 0bal
5,1400 € s DPH / bal
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne bal
Maximálne bal
Vysek kruh./zirafa/ 225mm s dierami zr.240 /5ks

Vysek kruh./zirafa/ 225mm s dierami zr.240 /5ks

Skladom do 24h: 6bal
Skladom do 72h: 0bal
5,1400 € s DPH / bal
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne bal
Maximálne bal
Vysek kruh./zirafa/ 225mm s dierami zr.60 /5ks

Vysek kruh./zirafa/ 225mm s dierami zr.60 /5ks

Skladom do 24h: 5bal
Skladom do 72h: 0bal
4,4000 € s DPH / bal
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne bal
Maximálne bal
Vysek kruh./zirafa/ 225mm s dierami zr.80 /5ks

Vysek kruh./zirafa/ 225mm s dierami zr.80 /5ks

Skladom do 24h: 6bal
Skladom do 72h: 0bal
4,4000 € s DPH / bal
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne bal
Maximálne bal
Vysek kruh.180mm zr.100 s dierami /5ks

Vysek kruh.180mm zr.100 s dierami /5ks

Skladom do 24h: 7ks
Skladom do 72h: 0ks
1,8600 € s DPH / ks
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne ks
Maximálne ks
Vysek kruh.180mm zr.120 s dierami /5ks

Vysek kruh.180mm zr.120 s dierami /5ks

Skladom do 24h: 4ks
Skladom do 72h: 0ks
1,8600 € s DPH / ks
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne ks
Maximálne ks
Vysek kruh.180mm zr.150 s dierami /5ks

Vysek kruh.180mm zr.150 s dierami /5ks

Skladom do 24h: 3ks
Skladom do 72h: 0ks
1,8600 € s DPH / ks
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne ks
Maximálne ks
Vysek kruh.180mm zr.180 s dierami /5ks

Vysek kruh.180mm zr.180 s dierami /5ks

Skladom do 24h: 10ks
Skladom do 72h: 0ks
1,8600 € s DPH / ks
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne ks
Maximálne ks
Vysek kruh.180mm zr.240 s dierami /5ks

Vysek kruh.180mm zr.240 s dierami /5ks

Skladom do 24h: 5ks
Skladom do 72h: 0ks
1,8600 € s DPH / ks
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne ks
Maximálne ks
Vysek kruh.180mm zr.60 s dierami /5ks

Vysek kruh.180mm zr.60 s dierami /5ks

Skladom do 24h: 6ks
Skladom do 72h: 0ks
1,8600 € s DPH / ks
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne ks
Maximálne ks
Vysek kruh.180mm zr.80 s dierami /5ks

Vysek kruh.180mm zr.80 s dierami /5ks

Skladom do 24h: 5ks
Skladom do 72h: 0ks
1,8600 € s DPH / ks
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne ks
Maximálne ks
Vysek kruhovy 125 zrno 40 PS22K Klingspor s dierami

Vysek kruhovy 125 zrno 40 PS22K Klingspor s dierami

Skladom do 24h: 79ks
Skladom do 72h: 0ks
0,5400 € s DPH / ks
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne ks
Maximálne ks
Vysek kruhovy 125 zrno 60 PS22K Klingspor s dierami

Vysek kruhovy 125 zrno 60 PS22K Klingspor s dierami

Skladom do 24h: 97ks
Skladom do 72h: 0ks
0,4200 € s DPH / ks
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne ks
Maximálne ks
Vysek kruhovy 125 zrno 80 PS22K Klingspor s dierami

Vysek kruhovy 125 zrno 80 PS22K Klingspor s dierami

Skladom do 24h: 121ks
Skladom do 72h: 0ks
0,3900 € s DPH / ks
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne ks
Maximálne ks
Vysek kruhovy 125 zrno 100 PS22K Klingspor s dierami

Vysek kruhovy 125 zrno 100 PS22K Klingspor s dierami

Skladom do 24h: 86ks
Skladom do 72h: 0ks
0,3400 € s DPH / ks
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne ks
Maximálne ks
Vysek kruhovy 125 zrno 120 PS22K Klingspor s dierami

Vysek kruhovy 125 zrno 120 PS22K Klingspor s dierami

Skladom do 24h: 89ks
Skladom do 72h: 0ks
0,3600 € s DPH / ks
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne ks
Maximálne ks
Vysek kruhovy 150 zrno 100 PS18EK Klingspor s dierami

Vysek kruhovy 150 zrno 100 PS18EK Klingspor s dierami

Skladom do 24h: 101ks
Skladom do 72h: 0ks
0,3500 € s DPH / ks
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne ks
Maximálne ks
Vysek kruhovy 150 zrno 120 PS18EK Klingspor s dierami

Vysek kruhovy 150 zrno 120 PS18EK Klingspor s dierami

Skladom do 24h: 90ks
Skladom do 72h: 0ks
0,3500 € s DPH / ks
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne ks
Maximálne ks
Vysek kruhovy 150 zrno 150 PS18EK Klingspor s dierami

Vysek kruhovy 150 zrno 150 PS18EK Klingspor s dierami

Skladom do 24h: 565ks
Skladom do 72h: 0ks
0,3500 € s DPH / ks
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne ks
Maximálne ks
Vysek kruhovy 150 zrno 180 PS18EK Klingspor s dierami

Vysek kruhovy 150 zrno 180 PS18EK Klingspor s dierami

Skladom do 24h: 105ks
Skladom do 72h: 0ks
0,5400 € s DPH / ks
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne ks
Maximálne ks
Vysek kruhovy 150 zrno 220 PS22K  Klingspor s dierami

Vysek kruhovy 150 zrno 220 PS22K Klingspor s dierami

Skladom do 24h: 58ks
Skladom do 72h: 0ks
0,4800 € s DPH / ks
Rozbalné 3,99 € , bez rozbalného ks
Minimálne ks
Maximálne ks